busti3.jpg busti4.jpg busti5.jpg bronzo_busto_2007_s_giovanni_rid.jpg vergine_rid.jpg