Arnaldo Pomodoro

arnaldo_pomodoro_rosso_dx.jpg arnaldo_pomodoro_rosso_fronte.jpg ceramica_smaltata_ritratto_2007.JPG arnaldo_pomodoro_fronte.jpg arnaldo_pomodoro_dx.jpg